Phiên họp thứ 9 Tiểu Ban Điều Hướng, Thông Tin Liên Lạc Và Tìm Kiếm Cứu Nạn

Các biện pháp an toàn cho các tàu không thuộc SOLAS hoạt động ở vùng biển cực Tiểu ban đã hoàn thiện bộ sửa đổi dự thảo đầu tiên đối với Bộ luật Cực, cùng với các sửa đổi liên quan đối với Công...

Phiên họp thứ 78 Ủy Ban Bảo Vệ Môi Trường Biển

Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển của IMO đã nhắc lại cam kết xem xét và củng cố Chiến lược Ban đầu của IMO về giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển, nhằm thông qua chiến lược sửa đổi vào giữa năm...

Phiên họp thứ 8 Tiểu Ban Vận Chuyển Hàng Hóa Và Container

Tiểu ban đã thống nhất dự thảo các yêu cầu mới về báo cáo bắt buộc đối với các container hàng hóa bị thất lạc trên biển. Công-ten-nơ bị thất lạc trên biển có thể là mối nguy hiểm nghiêm trọng...

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN PHÁP LÝ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ 107

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN PHÁP LÝVỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ 107  Ủy ban pháp lý đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến thuyền viên liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm nhu cầu cấp...

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHIÊN HỌP THỨ 76 (MEPC 76)

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN BẢO VỆMÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHIÊN HỌP THỨ BẢY MƯƠI SÁU MEPC đã thông qua các sửa đổi đối với Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL) Phụ lục VI sẽ yêu cầu các...

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VỀ PHIÊN HỌP THỨ 45

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TẠOĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VỀ PHIÊN HỌP THỨ 45 Ủy ban đã thông qua dự thảo sửa đổi phụ lục của Công ước FAL. Các sửa đổi cập nhật các điều khoản của Công ước về trao đổi dữ liệu...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) sẽ trao giải thưởng "Hàng động dũng cảm đặc biển trên biển"

Ngày 2/11/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo sẽ trao giải thưởng vì "Hàng động dũng cảm đặc biệt trên biển" cho ông Trần Văn Khôi của Trung tâm PHTKKV II vào ngày 6/12/2021.

Nghị định thư 1992 về sửa đổi Công ước CLC sẽ có hiệu lực vào ngày 30/9/2022 đối với Iraq

Ngày 1/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nghị định thư 1992 về sửa đổi Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô...

Công ước Salvage 79 sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino

Ngày 20/4/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino. Hiện tại, có 75 Quốc gia...

Công ước BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Do-mi-ni-can

Ngày 12/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu - BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18507543
    • Online: 81