Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TT 190/2015/TT-BTC 17/11/2015 Thông tư Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà...
LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Ngày 25/11/2015, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có...
Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 01/2016/TT-BTC 05/01/2016 Thông tư Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 01/2016/TT-BTC